چاپ
دسته: فیلم های آموزشی
بازدید: 5760

در این فیلم، شرایط استفاده از لیزر برای درمان عیوب انکساری بررسی شده است.